: bilgi@eralptarim.com
: +90 533 695 16 88

PİNNACLE BLUE 16.30.0 +28 SO3

 Toplam Azot (N) % : 16

Amonyum (N) % : 16
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P2O5 % : 30
Suda Çözünür P2O5 % : 30
Suda Çözünür B % : 0,01
Suda Çözünür Cu % : 0,006
Suda Çözünür Fe % : 0,04
Suda Çözünür Mn % : 0,03
Suda Çözünür Zn % : 0,04
 
ÜRÜN TESCİLİ ÜRÜN ETİKETİ